Polityka prywatności

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Termo-Instalplast Edmund Poniedzielski z siedzibą w Chyliczkach, ul. Orzechowa 1, 05-500 Chyliczki z numerem NIP 123-002-51-97, z którym możliwy jest kontakt pod nr tel. 22 750 31 62.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kotlownie.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  • Utrzymania Konta użytkownika i usług z tym związanych w Internetowym Systemie Zamówień zwanym dalej Systemem (art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”),
  • umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Termo-Instalplast za pośrednictwem Systemu prowadzonego pod adresem www.kotlownie.com oraz www.kotlownia.eu (art. 6 ust. 1 lit. (b) r.o.d.o.),
  • marketingu własnych produktów lub usług Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.),
  • zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników serwisu sprzedaży internetowej (art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.).
 4. W celu rejestracji firmy w Systemie, część danych będzie pozyskana poprzez weryfikację prowadzonej działalności, w imieniu której rejestrowane jest konto za pomocą informacji zawartych w źródłach publicznie dostępnych, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KRS.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych, nie rzadziej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, poza:
  • wybranym przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, w przypadku gdy składając zamówienie w Systemie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu dostawy pocztą lub przesyłką kurierską,
  • podmiotowi obsługującemu płatności w Systemie, w przypadku, gdy składając zamówienie skorzystał(a) Pan/Pani ze sposobu płatności elektronicznych lub karty płatniczej,
  • wybranym podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie Onninen.
  • wybranemu podmiotowi obsługującemu program ankiet opiniujących zawarte umowy sprzedaży w Systemie, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na wyrażenie opinii o zawartej umowie sprzedaży.
 8. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia w Systemie, zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi Konta użytkownika.
 12. Pani/Pana dane mogą być wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania. Profilowanie danych osobowych przez Termo-Instalplast polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą Termo-Instalplast.